Obrobení šroubovice

Cílem tohoto projektu bylo vygenerovat NC-kód pro frézku s děličkou, kterým by se frézovala kruhový profil tažený po šroubovici.
Celé zadání vycházelo ze zvyklostí zákazníka, který obdobné kusy obrábí tím způsobem, že má vytvořen jednoduchý podprogram definující profil. Tento podprogram je napsán v přípustkových souřadnicích a je volán vždy po nadefinování startovací polohy profilování. Celý problém spočívá právě ve výpočtu správné polohy pro spuštění podprogramu.
Nejedná se 4-osé plynulé obrábění, ale vlastně o indexování kolem osy děličky a stálé opakování 3-osého cyklu.

Jelikož taženým profilem je vždy kružnice, bylo dohodnuto, že startovací bod bude jejím středem.
Tento zákazník si sám programuje obrobení přímo na stroji, ale to pouze v případech, kdy je profil tažen po šroubovici se stálým stoupáním a průměrem.
Nastala ale nutnost obrobení následujícího dílu. Zde je znázorněn obrobek a polotovar.

Stoupání šroubovice je proměnné a obráběný profil se přibližuje k ose dílce. Výpočet startovacích bodů se tak stává velice náročným.
Řešením bylo vytvoření makra pro systém Edgecam na výpočet těchto bodů a úprava postprocesoru pro generování potřebného kódu.
Z modelu obrobku se vydefinovali kružnice, určující startovací body v jedné rovině.

Po spuštění makra dochází k automatickému dopočítání dráhy, která je reprezentována pohybem nástroje o stejném průměru, jakým je průměr profilové kružnice. Finální obrobení lze tedy v systému Edgecam i simulovat.
V informačním okně jsou během výpočtu dráhy zobrazovány informace o počítané šroubovici. Nutným parametrem pro výpočet je pouze úhlový krok děličky, který se zadává do zobrazeného dialogu.


Zde je ukázka výsledného NC-kódu, do kterého lze ručně vepsat libovolný podprogram v přírustkových souřadnicích.