Simulátor

Simulátor systému SprutCAM umožňuje simulovat obráběcí postup včetně pohybů komponent stroje, zjišťovat kolize a překročení limitů os stroje. Generované dráhy lze krokovat, upravovat a vkládat do nich vlastní příkazy.
V simulátoru lze rovněž zjišťovat stav obrobení. Kolik materiálu je ještě nutné odebrat, případně, zda-li nástroj nezařezal do finálního tvaru. Zároveň tak máme přehled o tom, v kterých místech budou prováděny dráhy pro případný "dořez" materiálu.

Systém SprutCAM automaticky simuluje počítanou operaci a zjišťuje zbytkový materiál po dané operaci (pokud tato funkce není manuálně zakázána v nastavení systému). Informace o stavu výpočtu a výsledek ze simulace je zobrazen ikonou za názvem operace.

  Operace je zakázána. Není kontrolována simulací ani z ní není generován NC-kód
  Nebyly počítány dráhy operace. Operace není kontrolována simulací ani z ní není generován NC-kód
  Dráhy operace byly spočítány a existuje dráha nástroje, která bude generována do NC-kódu. Neproběhla však simulace
  Proběhl výpočet drah a pohyby byly simulovány bez nalezené chyby
  Simulace dané operace proběhla s chybou
   - Nástroj se pohybuje rychloposuvem přes materiál
   - Kontakt stopky nebo držáku nástroje s materiálem
   - Nástroj, stopka nebo držák koliduje s upínkou
   - Některá z pohyblivých os stroje překročila limity definované ve schématu stroje
  Příkaz je zakázán. Není simulován ani generován do NC-kódu
  Příkaz nebyl simulován
  Simulace daného příkazu proběhla bez chyby
  Příkaz způsobuje některou z výše uvedených chyb v simulaci
  Materiál není tímto příkazem v simulaci odebírán