CLData


Snad všechny CAM systémy co existují pracují s takzvanými CLDaty. Jedná se o sadu příkazů, které jsou generovány systéme podle nastavení cyklů a operací. Tyto CLData jsou následně zpracovávány postprocesorem, který je převede na požadovaný NC-kód.
Co už vám ale umožní jen málo který CAM je nahlédnutí do těchto CLDat, případně je editovat. SprutCAM umožňuje nejen je sledovat a upravovat, ale přímo editovat šablony každého cyklu, případně vytvářet nové cykly sestavením základních příkazů CLDat.
Nebývá často zapotřebí provádět tuto odbornou činnost, nicméně v případě nestandardních požadavků na systém tak máme k dispozici silný nástroj ke splnění  veškerých požadavků na simulaci obráběcího postupu a především správnost generovaného NC kód.

Seznam příkazů v CLDatech systému SPrutCAM:

AXESBRAKE Zap./Vyp. brzdy os, pokud jsou ve schématu stroje definovány. Nejčastěji se však používá k ovládání brzdy vřetene na soustruhu (osa C) při přechodu ze soustružení na frézování a naopak.
BLOCK Blok, skupina základních příkazů, které tvoří blok dráhy nástroje
CIRCLE Pohyb seřizovacího bodu nástroje po oblouku
CLEARP Bezpečná rovina přejíždění
COEFF Koeficient křivky NURBS
COMMENT Komentář
CYCLE Volání cyklu pro obrábění děr
DELAY Časová prodleva
EDMMove Příkaz určuje souřadnice pojezdu drátu a stanovuje interpolaci v cyklech pro drátové řezání
EXTCYCLE Rozšířený cyklus, slouží k provedení standardních cyklů. Seznam podporovaných cyklů je uveden v manuálu.
COOLANT/COOLNT Správa chlazení Zap./Vyp.
CUTCOM Poloměrová nebo délková korekce nástroje
FEEDRATE/FEDRAT Definice typu a rychlosti pracovního posuvu nástroje
FINI Ukončení záznamu v seznamu příkazů (poslední příkaz projektu)
FROM Výchozí pozice nástroje pro daný cyklus
GOHOME Návrat do referenční pozice
GOTO Lineární posuv seřizovacího bodu nástroje
HEAD Určení aktivního vřetene u schémat stroje s více vřeteny
HEADER Hlavička, skupina skládající se ze základních příkazů na začátku operace
INSERT Pro vložení NC-bloků přímo do generovaného NC-kódu
INTERP Zap./Vyp. režim interpolace (Kartézská,Polární,Válcová a Víceosá)
LEVEL Úroveň Z, skupina základní příkazů, nástroj se pohybuje v pevně stanovené Z souřadnici
LOADTL Načtení parametrů nástroje
MACRO Definice makra
MOVEMENT Absolutní nebo přírustkový pohyb
MOVNRB Pozice začátku křivky Nurbs.
MULTAX Víceosé obrábění
MULTIGOTO Víceosý koordinovaný posuv. Souběžný pohyb více jak 3 os stroje, případně pohyb os jiných jak XZY.
OFFSET Skupina základních příkazů, které tvoří pojezdy po jedné křivce
OPSKIP Volitelné přeskočení, vynechá volitelně označený bloky v NC
OPSTOP STOP, jde o volitelné přerušení běhu programu NC-kódu (M01)
ORIGIN Počátek souřadného systému, specifikuje souřadný systém (nulový bod) pro následující NC-kód
PALETA Ovládání a manipulace s paletou stroje
PARTNO Název projektu, příkaz uloží název projektu do proměnné
PHYSICGOTO Absolutní pohyb os stroje. Souřadnice referenčního bodu jsou uvedeny v souřadnicovém systému stroje
PLANE Volba pracovní roviny (XY/YZ/ZX)
PPFUN Funkce pro postprocesor. Jedná se o vícenásobný generátor dat a parametrů obrábění
PRINT/PPRINT Zobrazit informace programátorovi do informačního pole generátoru postprocesorů.
RAPID Hodnota rychloposuvu a určení typu následujícího pohybu
ROTABLE Určuje pozici rotační osy stroje. Jelikož je příkaz zastaralý a je zde uveden z důvodů zpětné kompatibility, důrazně doporučujeme používat příkaz MULTIGOTO
SAFPOS Bezpečná pozice pro polohu nástroje (výměna nástroje)
SELCTL Výběr nástroje
SELWORKPIECE Aktivní držák obrobku, např. u vícevřetenových soustruhů zadá aktivní vřeteno, kde je uchycen obrobek
SPINDL Ovládání aktivního vřetene
STOP Programový STOP. Příkazem dojde k přerušení běhu NC-kódu (M00)
STRING Logická skupina základních příkazů
TAIL Konec/Zápatí, skupina základních příkazů na konci operace
TAKEOVER Převzetí obrobku. Určený držák převezme obrobek od aktivního držáku, který je určen příkazem SETWORKPIECE
THREAD Návěstí pro obrábění závitu
UNITS/MEASUREMENT Definice jednotek (mm/palce)
WAIT Synchronizační značka. Slouží k synchronizaci několika souběžných řídících procesů u vícekanálového obrábění

 

 

Příkazy záměrně nebyly v systému přeloženy. Některé jsou k dispozici pouze v Generátoru postprocesorů, jiné jsou v systému už je z důvodu kompatibility s projekty vytvořenými ve starších verzích.
Pokud naleznete příkaz, který není v předchozí tabulce uveden, zašlete nám jej, jeho podrobný popis sem přidáme.